De ontwerpdocumenten voor Alexanderpark Rotterdam liggen digitaal ter inzage

Zoals we u tijdens onze informatiesessies op 2 december 2020, 28 januari 2021 en 23 maart 2021 al uitlegden, willen de gemeente Rotterdam en projectontwikkelaar Triple Living aan de Hoofdweg 480-490 een gloednieuw woongebouw neerzetten. Het zogenaamde Alexanderpark Rotterdam zal zorgen voor 353 nieuwe woonunits in de stad.

Om de bouw mogelijk te maken, moet de gemeente het bestemmingsplan, waarin de regels voor gebouwen op deze locatie staan, wijzigen en moet er een omgevingsvergunning worden afgegeven. Om het bestemmingsplan te wijzigen en de omgevingsvergunning aan te vragen, hebben we nu een gecoördineerde procedure opgestart. Dat betekent dat de bestemmingsplanprocedure en de procedure voor verlening van een omgevingsvergunning zoveel mogelijk gelijklopen.

Informatieavond op 15 september

Op 15 september organiseert de gemeente Rotterdam een informatieavond over de ontwerpdocumenten, die momenteel digitaal ter inzage liggen, en hoe u uw zienswijze kunt indienen. De bijeenkomst vindt plaats in Het Huis van de Wijk Oriënt, Kobehof 5, Rotterdam. 

Tijdens de bijeenkomst kan u met de vertegenwoordigers van de gemeente en Triple Living in gesprek. Omwille van de geldende coronamaatregelen is de bijeenkomst opgedeeld in drie rondes:

  • Tijdslot 1: van 18.30 tot 19.30 uur
  • Tijdslot 2: van 19.45 tot 20.45 uur
  • Tijdslot 3: van 21.00 tot 22.00 uur

U kan zich tot en met vrijdag 10 september aanmelden voor de bijeenkomst via www.rotterdam.nl/woongebouwhoofdweg. Kan u op 15 september niet komen, maar wilt u wel meer informatie of vragen stellen aan de gemeente over het bestemmingsplan? Dat kan uiteraard. Mail uw vragen naar het e-mailadres alexanderknoopso@rotterdam.nl.

Hoe verloopt de wijziging van het bestemmingsplan?

De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, verloopt in verschillende stappen.

Allereerst hebben we een voorstel voor het nieuwe bestemmingsplan opgesteld: een ontwerpbestemmingsplan. Hierin staat welke functies aan de Hoofdweg zijn toegestaan. Ook staan hier de regels in die gelden voor deze functies. Denk bijvoorbeeld aan de hoogte van het gebouw en de afstand tot de buren.

Het ontwerp ligt zes weken ter inzage. Gedurende die zes weken kunnen mensen zienswijzen indienen waarin ze aangeven dat ze het met een deel van het plan niet eens zijn.

Deze zienswijzen worden vervolgens bekeken door de gemeente. Zij stelt hiervan een nota van zienswijzen op. Op basis van het plan en de nota van zienswijzen, neemt de gemeenteraad een beslissing of ze het gewijzigde bestemmingsplan vaststelt, nog aanpast of afwijst.

Hoe verloopt de aanvraag van de omgevingsvergunning?

Voor het bouwplan hebben we voor een aantal activiteiten een aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Het ontwerp van de omgevingsvergunningen die verleend zouden kunnen worden voor de realisatie van het bouwplan, liggen ook zes weken ter inzage.

Mensen kunnen tegen deze ontwerp-vergunningen ook zienswijzen indienen. Het college van burgemeester en wethouders (het dagelijks bestuur van de gemeente) besluit of deze zienswijzen aanleiding geven om de omgevingsvergunningen wel, niet, of aangepast te verlenen.

Waar kan je de documenten inkijken?

Het ontwerpbestemmingsplan en de omgevingsvergunningen liggen tot en met 30 september, 23:59u, digitaal ter inzage. De gemeente Rotterdam heeft beide ontwerpen digitaal gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2021-282159.html. Op deze website staan ook links naar de documenten.

Het bestemmingsplan is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl, door te zoeken op het adres ‘Hoofdweg 480, 3067GK’.

Let op: het is op dit moment niet mogelijk om het ontwerpbestemmingsplan op een gemeentelijke locatie in te zien. Is het voor u niet mogelijk om het plan digitaal te bekijken, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur bellen naar het telefoonnummer 06 18 19 10 85. In overleg wordt dan gezocht naar een passende oplossing.

Hoe dient u een zienswijze in?

Bent u het niet eens met de voorgenomen plannen, dan kunt u via de bovenstaande links ook een zogenaamde ‘zienswijze’ indienen. In uw zienswijze motiveert u waarom u het er niet mee eens bent. Hoe u een zienswijze indient, leest u in de publicatie van het ontwerpbestemmingsplan.

Meer informatie over bestemmingsplannen leest u op de website van de gemeente Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bestemmingsplannen/.

Beslissing omtrent het bestemmingsplan

Na 30 september 2021 bekijkt de gemeente alle ingediende zienswijzen en reageert ze erop door de omgevingsvergunning of het bestemmingsplan aan te passen, of uit te leggen waarom dat niet is gedaan.

De beslissing omtrent het bestemmingsplan leest u in de definitieve documenten die naar de gemeenteraad worden gestuurd voor de raadscommissievergadering en de raadsvergadering waarin het stuk wordt behandeld. Hierover zullen wij u tegen die tijd informeren.

Hebt u nog steeds bezwaren? Dan bestaat er na deze vaststelling nog de mogelijkheid van beroep bij de Raad van State.

Beslissing omtrent de omgevingsvergunning

Het college bekijkt alle zienswijzen die tegen het ontwerp voor de omgevingsvergunning zijn ingediend, en beslist dan of de omgevingsvergunning wordt verleend. Dit zal ongeveer gelijktijdig gebeuren met de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.

De indieners van zienswijzen krijgen een afschrift van de eventueel verleende omgevingsvergunningen. Hebt u nog steeds bezwaren? Dan kunt u beroep aantekenen bij de Raad van State.

Blijf op de hoogte!

Wil je ons project op de voet volgen? Zorg ervoor dat je niets mist en schrijf je snel in op onze nieuwsbrief. Via deze weg delen we alle verslagen van de bewonersbijeenkomsten en vatten we de uiteindelijke behandeling in de gemeenteraad samen.